ഭിത്തിയിലെ ഈർപ്പത്തെ ചെറുതായി കാണേണ്ട.

ഭിത്തിയിലെ ഈർപ്പത്തെ ചെറുതായി കാണേണ്ട.കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മിക്ക കോൺക്രീറ്റ് നിർമ്മിത വീടുകളിലും കണ്ടു വരുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ഭിത്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈർപ്പം. പ്രധാനമായും മഴക്കാലത്താണ് ഇവ കണ്ടു വരുന്നത് എങ്കിലും അവയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും...