ഇന്റീരിയർ അലങ്കരിക്കാൻ വാൾ ക്ലോക്കുകളും.

ഇന്റീരിയർ അലങ്കരിക്കാൻ വാൾ ക്ലോക്കുകളും.പണ്ടു കാലത്ത് സമയം അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ക്ലോക്കുകൾ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്ങിൽ മുൻ പന്തിയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വ്യത്യസ്ത ആകൃതിയിലും, ഡിസൈനിലും നിറത്തിലും ലഭ്യമാകുന്ന ക്ലോക്കുകൾ ഒരു ഡക്കർ ഐറ്റം എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ...