സ്റ്റെയർ കേസും വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങളും.

സ്റ്റെയർ കേസും വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങളും.നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്റ്റെയർ കേസുകൾ സ്ഥാനം പിടിച്ച് തുടങ്ങിയത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ അല്ല. പണ്ടുകാലം തൊട്ട് തന്നെ നാലുകെട്ടുകളിലും എട്ടുകെട്ടുകളിലുമെല്ലാം മുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായി ഗോവണികൾ നൽകുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അതിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നത്....