ടൈലുകളിൽ പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ലേഔട്ട് പാറ്റേണുകൾ.

ടൈലുകളിൽ പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ലേഔട്ട് പാറ്റേണുകൾ.വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലും പാറ്റേർണിലുംഉള്ള ടൈലുകൾ ഇന്ന് വിപണിയിൽ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അടുക്കള, ബാത്റൂം പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന വാൾ ടൈലുകൾക്കും ഇപ്പോൾ നല്ല ഡിമാൻഡ് ആണ് ഉള്ളത്. വളരെയധികം സിമ്പിൾ ആയ ടൈലുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവ വ്യത്യസ്ത...