എന്താണ് റോ ഹൗസ്? -കൂടുതൽ അറിയാം. Part – 1

 ഇന്ത്യയിലെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന നഗരവത്കരണത്തിനും, സ്ഥലക്കുറവിനും മികച്ച ഒരു പോംവഴിയാണ് റോ ഹൗസുകൾ.  എന്താണ് റോ ഹൗസ്?   വില്ലയിൽ നിന്നോ ടൗൺഹൗസിൽ നിന്നോ ഇത് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ? അറിയാൻ വായിക്കൂ.. വിശാലമായ ഒരു വീട്ടിൽ വളർന്നവർക്ക് ഒരു...