റോ ഹൗസിന്റെ ദോഷങ്ങൾ,വ്യത്യസ്തതരം റോ ഹൗസ് ഡിസൈനുകൾ Part -2

റോ ഹൗസ് വാസ്തുവിദ്യയുടെ ദോഷങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വസ്തു വേറിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോ ഹൗസുകൾ ഒരു പോരായ്മയായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ വീടും അയൽ വീടും തമ്മിൽ ഒരു മതിലിന്റെ മാത്രം വേർതിരിവെ ഉള്ളതിനാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത കുറച്ച് കുറഞ്ഞേക്കാം. താമസസ്ഥലത്തിന്റെ മുന്നിലും പിന്നിലും ജനാലകളുടെ...