ട്രെൻഡിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന റൂഫ് ടൈലുകൾ.

ട്രെൻഡിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന റൂഫ് ടൈലുകൾ.വീട് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ചിലവ് കുറയ്ക്കാനും, വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടു വരാനും മേൽക്കൂര നിർമ്മാണത്തിനായി റൂഫ് ടൈലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരാണ് ഇന്ന് മിക്ക ആളുകളും. വീടിന്റെ മുകളിലത്തെ നില റൂഫ് ടൈൽ പാകി നൂതന ശൈലിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് ഇത്തരം...