പ്രവാസികൾ സ്‌ഥലം വാങ്ങാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ്?? ഒരു പഠനം

ഓരോ ദിവസവും വെച്ച് ഓരോ തുണ്ട് ഭൂമിയുടെയും വില കുത്തനെ ആണ് പോകുന്നത്. ഭൂമി കച്ചവടത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന ഓരോ രൂപയും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നു.   അതുപോലെതന്നെ നാട്ടിലെ എല്ലാ വാണിജ്യ വ്യാപാര മേഖലകളിലും ഈ നിക്ഷേപങ്ങൾ പ്രതിഫലിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഈ...