റെഡി മിക്സ് കോൺക്രീറ്റ് ആണോ സൈറ്റ് മിക്സ് കോൺക്രീറ്റ് ആണോ നല്ലത്?

റെഡി മിക്സ് കോൺക്രീറ്റ് Design Mix (IS Code 20262 shall be followed) എല്ലാം Grade ലും ചെയ്യാമെങ്കിലും M20 യോ അതിനേക്കാൾ മുകളിലേക്കുള്ള grade ലോ കൂടുതൽ അളവിലോ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലാണ് റെഡി മിക്സ് കോൺക്രീറ്റ് പൊതുവേ ചെയ്യാറുള്ളത്....