മഴക്കാലത്തെ വീട്ടിലെ എലിശല്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ.

മഴക്കാലത്തെ വീട്ടിലെ എലിശല്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ.മഴക്കാലം എപ്പോഴും പലവിധ അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടു വരുന്ന ഒരു കാലമായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. വെള്ളം, എലി പോലുള്ള ജീവികൾ എന്നിവ വഴി പല രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങളും വരാനുള്ള സാധ്യത ഈ ഒരു സമയത്ത് വളരെ കൂടുതലാണ്. മഴക്കാലത്ത് എലികളുടെ...