പ്രയർ ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ.

പ്രയർ ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ.പണ്ടുകാലം തൊട്ടു തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വീടുകളിൽ പ്രയർ ഏരിയക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു. എല്ലാ മതസ്ഥരും തങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഒരു ഭാഗം പ്രാർത്ഥന മുറിയായി മാറ്റിവയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനായി ഒരു പ്രത്യേക ഇടം കണ്ടെത്തുകയോ ചെയ്യാറുണ്ട്. നൂതന...