പെയിന്റ് പ്രൈമർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ.

പെയിന്റ് പ്രൈമർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ.പെയിന്റ് പ്രൈമറിനെ പറ്റി പലരും പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അവ എപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നതും എങ്ങിനെ ചെയ്യണം എന്നതും പലർക്കും ധാരണയുള്ള കാര്യമായിരിക്കില്ല. മറ്റു പലർക്കും തോന്നുന്നു ഒരു സംശയം പെയിന്റ് അടിക്കുന്നതിന് മുൻപാണോ ശേഷമാണോ പ്രൈമർ അപ്ലൈ...