പഴയ ബാത്റൂമുകളുടെ ലുക്ക് മാറ്റാൻ.

പഴയ ബാത്റൂമുകളുടെ ലുക്ക് മാറ്റാൻ.മിക്ക വീടുകളിലും കുറഞ്ഞ കാലത്തെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് തന്നെ കേടുപാട് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭാഗമാണ് ബാത്റൂമുകൾ. വെള്ളം കൂടുതലായി നിൽക്കുന്ന ഇടമായതു കൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ബാത്റൂം വൃത്തിയാക്കി നൽകിയില്ല എങ്കിൽ സോപ്പ്,ഷാംപൂ,എണ്ണ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ...