നിരുപമം 6 സെന്റിലെ മനോഹര നിർമ്മിതി.

നിരുപമം 6 സെന്റിലെ മനോഹര നിർമ്മിതി.കെട്ടിലും മട്ടിലും നിരവധി വ്യത്യസ്തതകൾ പുലർത്തി വെറും ആറ് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിച്ച വീടാണ് 'നിരുപമം'. തിരുവനന്തപുരം നെട്ടയത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ അതിമനോഹര വീട്ടിലെ താമസക്കാർ അഖിലും ഭാര്യ മഞ്ജുഷയുമാണ്. സിറ്റിയിൽ നിന്നും അധികം...