ലിവിങ് ഏരിയയയും നീയോക്ലാസിക്കൽ ലുക്കും.

ലിവിങ് ഏരിയയയും നീയോക്ലാസിക്കൽ ലുക്കും.ലിവിങ് ഏരിയകൾ വ്യത്യസ്തമാക്കാനായി പല മാർഗങ്ങളുമുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ലിവിങ് ഇന്റീരിയറിൽ വ്യത്യസ്തത പരീക്ഷിക്കാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഒരു രീതിയാണ് റസ്റ്റിക് നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ലുക്ക്. പ്രധാനമായും റോ ടിമ്പർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഇതിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ലുക്കിലുള്ള ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ്...