ലൈറ്റുകൾക്ക് നൽകാം മോഡേൺ ലുക്ക് പഴയ ലൈറ്റുകളോട് ബൈ പറയാം.

മുൻകാലങ്ങളിൽ വീട്ടിലേക്ക് വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്ന രീതിയിൽ മാത്രം ലൈറ്റുകളെ കണക്കാക്കിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയുടെ ഭംഗിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും ആരും കൽപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് കാലം മാറി. വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലും ഡിസൈനിലും ഉള്ള ലൈറ്റുകളുടെ ഒരു വലിയ...

വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ സ്റ്റീലിൽ നിർമിച്ച ,കട്ടിള ഡോറുകൾ, വിൻഡോകൾ എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.

ഒരു വീടിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഡോറുകൾ. പ്രധാന വാതിൽ മുതൽ വീടിന്റെ ഓരോ മുറികളിലും നൽകുന്ന വാതിലുകൾക്ക് വരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും വാതിലുകൾ, കട്ടിള, ജനാലകൾ എന്നിവ നിർമിക്കുന്നതിന് മരമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് അവയിൽ നിന്നും...