ഒരേക്കറിൽ 3370 sq ft തീർത്ത ഒരു ഒരുനില വീട് കാണാം

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പാലായിൽ ആണ് ഈ വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഉടമസ്ഥനായ ബെന്നി പാലക്കലിന് ഒറ്റ ആവശ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ താൻ നിർമ്മിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഒരുനില യെ പാടുള്ളു. വളരെ വിസ്തൃതമായ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ ഒരേക്കറോളം പടർന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ സ്വപ്നഭൂമിയിൽ അങ്ങനെയാണ്...