വീടുപണിക്ക് മരങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ

വീടുപണിക്ക് മരങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ.ഒരു വീടു പണി തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടു കൂടി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഒന്നാണ് വീട് നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ മരങ്ങൾ. പലപ്പോഴും ഇവയിൽ വരുന്ന ചെറിയ പിഴവുകൾ ഭാവിയിൽ കട്ടിള പോലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവനായും മാറ്റേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കാറുണ്ട്. വീടുപണി...