ഇന്റീരിയറിൽ അഴക് നിറയ്ക്കുന്ന ഫ്ലോർലാമ്പുകൾ.

ഇന്റീരിയറിൽ അഴക് നിറയ്ക്കുന്ന ഫ്ലോർലാമ്പുകൾ.വീടിന്റെ ഇന്റീരിയർ ഭംഗിയാക്കുന്നതിനായി പല രീതിയിലുള്ള അലങ്കാരവസ്തുക്കളും ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. എന്നാൽ എല്ലാ കാലത്തും ഇന്റീരിയർ അലങ്കാരങ്ങളിൽ ഇടം പിടിച്ച ഒന്നാണ് ഫ്ലോർ ലാമ്പുകൾ. വ്യത്യസ്ത ഡിസൈനിലും ഷേടുകളിലും എൽഇഡി ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഫിറ്റ് ചെയ്തു...