ബാത്ത്റൂം ഗ്രേറ്റിംഗ്സ് അഥവാ ഡ്രയിനർ; മനസിലാക്കാം.

ബാത്ത്റൂം നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് ഗ്രേറ്റിംഗ്സ് അഥവാ ഡ്രയിനർ. പൊതുവെ ഇതു ആരും തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നിട് ബാത്‌റൂമിൽ വെള്ളം തളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നു എന്ന പ്രശ്നം നേരിടുകയും ചെയ്യും. ഫ്ലോറിംഗ്...