വീടുകളിലെ മലിനജലം ഇനിയൊരു തലവേദന ആകില്ല

വീട് വെക്കുന്നതിനേളം ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒന്നാണ് വീട്ടിലെ മലിന ജലം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിയും.കൃത്യമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളോ ആശയങ്ങളോ പാലിക്കാതെ പലരും ചെയ്യുന്ന ഈ മലിന ജല സംസ്കരണം പലപ്പോളും നമ്മൾക്കും, അയൽക്കാർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് അവാറുണ്ട് .വീട്ടിലെ മലിന ജലം സംസ്കരണം-അറിയാം ഈ വിലപ്പെട്ട...