650 സ്ക്വയർഫീറ്റിൽ കൊളോണിയൽ സ്റ്റൈൽ വീട്.

650 സ്ക്വയർഫീറ്റിൽ കൊളോണിയൽ സ്റ്റൈൽ വീട്.കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളോടെ ഒരു വീട് എന്ന് സ്വപ്നം പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിലമ്പൂരിൽ താമസിക്കുന്ന ബൈജു രഹന ദമ്പതികൾ. കാഴ്ചയിൽ കൗതുകവും അതേസമയം എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി വെറും 650 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ...