വ്യത്യസ്ത ബൗണ്ടറി വാളുകളും ഗെയ്റ്റുകളും.

വ്യത്യസ്ത ബൗണ്ടറി വാളുകളും ഗെയ്റ്റുകളും.ഒരു വീടിന്റെ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഗേയ്റ്റുകൾക്കും ബൗണ്ടറി വാളുകൾക്കുമുള്ള പ്രാധാന്യം അത്ര ചെറുതല്ല. മുൻ കാലങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പല മെറ്റീരിയലുകളും ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന അഡ്വാൻസ്ഡ് രീതിയിലുള്ള ഗെയിറ്റുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇടം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വീടിന്...