ബാത്റൂമിലേക്ക് ലൈറ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട രീതി.

ബാത്റൂമിലേക്ക് ലൈറ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട രീതി.പഴയ രീതികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ബാത്റൂം ഡിസൈനിങ്ങിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു. സ്വകാര്യതയ്ക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി നാലു ഭാഗവും കെട്ടിയടച്ച രീതിയിലുള്ള ബാത്റൂമുകൾ മാറി വായു സഞ്ചാരവും വെളിച്ചവും ആവശ്യത്തിന് ലഭിക്കണമെന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ...