5 സെന്ററിൽ 2278 Sqft ൽ നിർമ്മിച്ച ആധുനിക വീട്

5 സെന്ററിൽ 2278 Sqft നിർമ്മിച്ച ഈ വീട് കാണാം .മനോഹരമായ ഈ വീട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പല ആശയങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വീട് നിർമ്മണത്തിലും പ്രയോഗിക്കനാവുന്നവ തന്നെയാണ് പുറമെ നിന്നും നോക്കിയാൽ ലക്ഷണമൊത്ത പ്ലോട്ട് ആണെന്ന് തോന്നും. അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോഴാണ് ഒടിവും ചരിവും...

വീട് കൊട്ടേഷൻ – ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

വീട് നിർമ്മാണം കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രവർത്തിയാണ് കൊട്ടേഷൻ എഴുതുന്നത് .ഇതിൽ വരുന്ന ചെറിയ പാളിച്ചകൾ പോലും വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നവയാണ് .അതുകൊണ്ട് കൊട്ടേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊട്ടേഷനിൽ കോൺട്രാക്ടറുടെ പേര്, അഡ്രസ്, ലൈസൻസ്...