ജാളി ബ്രിക്കുകൾ വാളിനു അഴകേകുമ്പോൾ.

ജാളി ബ്രിക്കുകൾ വാളിനു അഴകേകുമ്പോൾ.പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്ന വീട് ഇന്ന് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. പച്ചപ്പും തണുപ്പും വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ടെറാ കോട്ടയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ജാളികൾ. വ്യത്യസ്ത ഡിസൈനുകളിൽ വിപണിയിൽ എത്തുന്ന ടെറാകോട്ട...