മുഹമ്മദ്  ഹനീസ്
1325
Followers
63
Posts
10
Following

മുഹമ്മദ് ഹനീസ്

profession icon   3D & CAD · 15 Years map iconPalakkad, Kerala

Services Provided

എല്ലാവർക്കുകളു വളരെ ഉത്തര വാദ്യ തോടെ ചെയ്ത് കെടുക്കുന്നു

about me iconAbout

എല്ലാവർക്കുകളു വളരെ ഉത്തര വാദ്യ തോടെ ചെയ്ത് കെടുക്കുന്നു

workplace iconCompany

Self-Employed

address iconAddress

-

Pincode

0

languages iconLanguages I Speak

Malayalam