മുനീർ പി

മുനീർ പി

Plumber | Malappuram, Kerala

DB യിലേക്ക് മണ്ണ് ഉറുമ്പ് വരാതിരിക്കാൻ അഡാപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചൈതത്
likes
9
comments
0

More like this


kolo background graphic

Join the Community to
start finding Ideas &
Professionals

Get it on Google PlayGet it on App Store