രതീഷ് രതീഷ്
35
Followers
23
Posts
39
Following

രതീഷ് രതീഷ്

profession icon  Mason · 15 Yearsmap iconAlappuzha, Kerala
നല്ല പണിക്കാരൻ മലയാളികൾ മാത്രം പണിയുന്ന കമ്പനി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ 1sqf 1400 രൂപ മുതൽ പണി തുടങ്ങുന്നു