രതീഷ്  രതീഷ്
27
Followers
20
Posts
21
Following

രതീഷ് രതീഷ്

profession icon   Mason · 15 Years map iconAlappuzha, Kerala
നല്ല പണിക്കാരൻ മലയാളികൾ മാത്രം പണിയുന്ന കമ്പനി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ 1sqf 1400 രൂപ മുതൽ പണി തുടങ്ങുന്നു

about me iconAbout

നല്ല പണിക്കാരൻ മലയാളികൾ മാത്രം പണിയുന്ന കമ്പനി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ 1sqf 1400 രൂപ മുതൽ പണി തുടങ്ങുന്നു

workplace iconCompany

സ്വന്ധം

address iconAddress

പണയിൽ p o നൂറനാട്

Pincode

690504

languages iconLanguages I Speak

Malayalam

രതീഷ്  രതീഷ്
രതീഷ് രതീഷ്

Mason | Alappuzha, Kerala

ഇന്റർലോക്ക് കട്ട പണിക്കൂലി എത്ര ആണെന്ന് പറയാമോ ഒരെണ്ണത്തിന്
രതീഷ്  രതീഷ്
രതീഷ് രതീഷ്

Mason | Alappuzha, Kerala

ഇപ്പോൾ ആയിരം sf വീട് പണിയാൻ ആലപ്പുഴ യിൽ നൂറനാട് എത്ര ചെലവ് വരും
രതീഷ്  രതീഷ്
രതീഷ് രതീഷ്

Mason | Alappuzha, Kerala

പരിചയസമ്പന്നരായ മേശിരി മാരെ ആവശ്യമുണ്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ശമ്പളം 1100മുതൽ 1300വരെ വിളിക്കു 9778491167