ശ്രീരാജ്  ത്യാഗരാജൻ
131
Followers
95
Posts
22
Following

ശ്രീരാജ് ത്യാഗരാജൻ

profession icon   Interior Designer · 10 Years map iconKollam, Kerala
#Curtain Blinds services all kerala

No more pages to load

No more pages to load

about me iconAbout

#Curtain Blinds services all kerala

workplace iconCompany

Self-Employed

address iconAddress

-

Pincode

691509

languages iconLanguages I Speak

English

ശ്രീരാജ്  ത്യാഗരാജൻ
ശ്രീരാജ് ത്യാഗരാജൻ

Interior Designer | Kollam, Kerala

കൊല്ലം കരീപ്ര വില്ലേജിൽ ഒരു commercial building പണിയാൻ, തൽക്കാലം 4 മുറി കട മാത്രം. എത്ര രൂപ യാകും squre feet rate . 2 month kazhijh പണിയാൻ ആണ്.
ശ്രീരാജ്  ത്യാഗരാജൻ
ശ്രീരാജ് ത്യാഗരാജൻ

Interior Designer | Kollam, Kerala

curtain blinds ..9539444665 Roman blinds zebra blinds Venetian blinds all type of Imported Blinds
curtain blinds ..9539444665
Roman blinds 
zebra blinds | Kolo
ശ്രീരാജ്  ത്യാഗരാജൻ
ശ്രീരാജ് ത്യാഗരാജൻ

Interior Designer | Kollam, Kerala

curtain/blinds ജോലി അറിയുന്നവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. work experience അനുസരിച്ച് salary. call 9539444665
ശ്രീരാജ്  ത്യാഗരാജൻ
ശ്രീരാജ് ത്യാഗരാജൻ

Interior Designer | Kollam, Kerala

കൊട്ടാരക്കര ചേത്തടിയിൽ പാറ യുള്ള ഒരു land area ഉണ്ട്. ഉടമസ്ഥർക്ക് പാറയുടെ വില വേണ്ട, വീട് വയ്ക്കാൻ ആണ് ഒന്നു നിരപ്പാക്കി കൊടുത്താൽ മതി..
ശ്രീരാജ്  ത്യാഗരാജൻ
ശ്രീരാജ് ത്യാഗരാജൻ

Interior Designer | Kollam, Kerala

Glass partition squre feet rate..? shop lekku cheyyan..
ശ്രീരാജ്  ത്യാഗരാജൻ
ശ്രീരാജ് ത്യാഗരാജൻ

Interior Designer | Kollam, Kerala

വീടും വസ്തു വും വാങ്ങുവാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്കായി. https://t.me/+6mGjDgAms2I4Y2E1