ശ്രീജേഷ് ചെറുവാട്ടിൽ
30
Followers
11
Posts
4
Following

ശ്രീജേഷ് ചെറുവാട്ടിൽ

profession icon   Flooring · 10 Years map iconKannur, Kerala
മിതമായ നിരക്കില് ടൈൽസ് വർക്കുകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു...

about me iconAbout

മിതമായ നിരക്കില് ടൈൽസ് വർക്കുകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു...

workplace iconCompany

Self-Employed

address iconAddress

-

Pincode

0

languages iconLanguages I Speak

Malayalam