അലവി  kk
910
Followers
252
Posts
836
Following

അലവി kk

profession icon   Contractor · 15 Years map iconMalappuram, Kerala
സ്ഥാപിതം 1995 26 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം ഫുൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് വയറിങ് പമ്പിങ് മിഷീൻ കല്ല് പടവ് കരിങ്കൽ പടവ് തേപ്പ് പെയിന്റിംഗ് ടൈൽസ് വർക്ക് ഫുൾ കോൺക്രീറ്റ് കട്ടിംഗ് കെട്ടിടങ്ങൾ വീടുകൾ പൊളിച്ചു കൊടുക്കുന്നു കിണർ കുഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഫില്ലർ കുഴികൾ തറ ടോയ്ലറ്റ് കുഴി വേസ്റ്റ് കുഴി മരം വെട്ടി കൊടുക്കുന്നു കാട് വെട്ടി കൊടുക്കുന്നു കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബുകൾ ചുരുങ്ങിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നു 9605786057

No more pages to load

No more pages to load

about me iconAbout

സ്ഥാപിതം 1995 26 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം ഫുൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് വയറിങ് പമ്പിങ് മിഷീൻ കല്ല് പടവ് കരിങ്കൽ പടവ് തേപ്പ് പെയിന്റിംഗ് ടൈൽസ് വർക്ക് ഫുൾ കോൺക്രീറ്റ് കട്ടിംഗ് കെട്ടിടങ്ങൾ വീടുകൾ പൊളിച്ചു കൊടുക്കുന്നു കിണർ കുഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഫില്ലർ കുഴികൾ തറ ടോയ്ലറ്റ് കുഴി വേസ്റ്റ് കുഴി മരം വെട്ടി കൊടുക്കുന്നു കാട് വെട്ടി കൊടുക്കുന്നു കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബുകൾ ചുരുങ്ങിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നു 9605786057

workplace iconCompany

Self-Employed

address iconAddress

മലപ്പുറം വേങ്ങര

Pincode

676304

languages iconLanguages I Speak

Malayalam

അലവി  kk
അലവി kk

Contractor | Malappuram, Kerala

ഇന്റർ ലോക്ക് കട്ട യൂസ്ഡ് കൊടുക്കുവാൻ ഉണ്ടോ. മലപ്പുറം.
അലവി  kk
അലവി kk

Contractor | Malappuram, Kerala

വാർപ്പ് പണിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് മലപ്പുറം വേങ്ങര 9605786057
അലവി  kk
അലവി kk

Contractor | Malappuram, Kerala

പഴയ വീടുകൾ പൊളിച്ചു കൊടുക്കുന്നു കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു കൊടുക്കുന്നു കോൺക്രീറ്റ് കട്ടിംഗ് ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നു 26 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ്
പഴയ വീടുകൾ പൊളിച്ചു | Kolo
അലവി  kk
അലവി kk

Contractor | Malappuram, Kerala

കരിങ്കല്ല് ആവശ്യമുണ്ട് മലപ്പുറം വേങ്ങര ആരെങ്കിലും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടുക
അലവി  kk
അലവി kk

Contractor | Malappuram, Kerala

ആർക്കെങ്കിലും പഴയ വീട് പൊളിക്കുവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സമീപിക്കുക