അലവി kk
965
Followers
242
Posts
846
Following

അലവി Kk

profession icon  Contractor · 15 Yearsmap iconMalappuram, Kerala
സ്ഥാപിതം 1995 26 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം ഫുൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് വയറിങ് പമ്പിങ് മിഷീൻ കല്ല് പടവ് കരിങ്കൽ പടവ് തേപ്പ് പെയിന്റിംഗ് ടൈൽസ് വർക്ക് ഫുൾ കോൺക്രീറ്റ് കട്ടിംഗ് കെട്ടിടങ്ങൾ വീടുകൾ പൊളിച്ചു കൊടുക്കുന്നു കിണർ കുഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഫില്ലർ കുഴികൾ തറ ടോയ്ലറ്റ് കുഴി വേസ്റ്റ് കുഴി മരം വെട്ടി കൊടുക്കുന്നു കാട് വെട്ടി കൊടുക്കുന്നു കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബുകൾ ചുരുങ്ങിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നു 9605786057