✅ ഗൃഹ | Home Stories By HHYS Inframart | Episode 8 | Santhosh | Thejas കായംകുളം സ്ഥിതി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ 100 വർഷങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ആണ് HHYS Inframart . ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങി പണികഴിച്ച വീടുകളുടെ ഒരു സീരീസ് ആണ് "ഗൃഹ Home Stories By HHYS Inframart ". ഈ സീരിസിന്റെ എട്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന്. മാവേലിക്കരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ വീടിന്റെ ഉടമ Mr. Santhosh ആണ്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും പുതിയ ആശയങ്ങൾ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാൻ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും സഹായിക്കും. ഗൃഹ നിർമാണത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും HHYS Inframart ഇൽ ലഭ്യമാണ് , നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. HHYS Inframart , Kayamkulam Phone : +91 95674 37776 Client : Mr. Santhosh നിങ്ങളുടെ സ്വപ്‌നങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം സാക്ഷാത്കരിക്കൂ..!! Visit our website : http://hhys.in/​ Mail Us : info@hhys.in Follow Us On Facebook : facebook.com/HhysInframart Follow us on Instagram : instagram.com/hhysinframart/ #HomeAutomation #homeandinterior #HomeDe
likes
23
comments
0

More like this

No more pages to load

No more pages to load

Come and join the community

Download the App Now!
Get it on Google Play