ഗുണങ്ങൾ

ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്നതിൻറെ ഗുണവശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

 • നിങ്ങളുടെ വീടിൻറെ എലെക്ട്രിക്കൽ പോയിന്റ്‌ കളെ ക്കുറിച്ച് നേരത്തെതന്നെ ഒരു വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു.
 • ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കിന് ആവിശ്യമായി വരുന്ന ചിലവുകൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.
 • കോൺട്രാക്ടർമാർ നൽകുന്ന റേറ്റ് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് മുഖാന്തരം സാധിക്കുന്നു.
 • വർക്ക് നടക്കുമ്പോൾ തുകയുടെ പേരിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും.
 • കോൺട്രാക്ടർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന തുക കൃത്യമായി നോക്കി നൽകാൻ സാധിക്കുന്നു.
 • കോൺട്രാക്ടർ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ വർക്ക് ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന വേളയിൽ കണക്കുകൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യാനും വേറൊരു കോൺട്രാക്ട് ഏൽപ്പിച്ചു വർക്ക് മുന്നോട്ടുപോകാനും ഈ എസ്റ്റിമേറ്റ് സഹായിക്കും.
 • Ferrule Code ( ഫെറൂൾ കോഡ് ) : വീടിൻറെ എല്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ പോയിന്റ്‌ കളും കോഡ് ബാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഭാവിയിലുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു റിപ്പയർ വർക്കുകളും പെട്ടെന്ന് വയറു ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.ആയതിനാൽ ഭാവിയിൽ വേറൊരു ആളാണ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻറനൻസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നു.
 • ഇപ്പോൾ വീടിൻറെ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ നിലവിലുള്ള വയറിങ് കരാർ സ്ക്വയർഫീറ്റ് ലേബർ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ റേറ്റ് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇത്തരം ഒരു റേറ്റ് ഒരു ക്ലിയർ ആയ ഒരു അജണ്ട ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം പല സ്ഥലത്തും പല വിധമാണ്,ചിലർ പറയും ഒരു ബെഡ്റൂമിൽ മൂന്ന് പോയിൻറ് ഒരു ഫാൻ പോയിൻറ് ഒരു സോക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ. തന്മൂലം ബാക്കിവരുന്ന എല്ലാ പോസ്റ്റുകൾക്കും എക്സ്ട്രാ ചാർജ്, പ്രത്യേകം പണം,നൽകേണ്ടതായി വരും ഇത്തരത്തിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ഡ്രോയിങ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും.
 • ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് നടക്കുന്നസമയം ഏതേലും കാരണവശാലും തർക്കങ്ങൾ 98% നല്ല ഒരു ഡ്രോയിങ് +എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം.
 • വീടിൻറെ ഇൻറീരിയർ ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രോയിങ് അനിവാര്യഘടകമാണ്.ആദ്യം ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രോയിങ് നിർമ്മിച്ചതിനു ശേഷം ഇന്റീരിയർ ഡ്രോയിങ് സെറ്റ് ചെയ്തു വർക്ക്‌ ചെയ്താൽ 100% റിസൾട്ട് ലഭിക്കും.
 • വീടിൻറെ അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പവർ സോക്കറ്റ് ന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും.
 • വീടിൻറെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫിറ്റിങ്സ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ എണ്ണം,മോഡൽ ബഡ്ജറ്റ് എന്നിവ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.
 • ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കിന് മെറ്റീരിയൽ ചെലവ് 25 മുതൽ 30 ശതമാനം വരെ ചുരുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.
 • കരാർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടർ നൽകുന്ന ബില്ലുകളും മറ്റും കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
 • മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ആവശ്യത്തിനായി കൊട്ടേഷൻ അടിക്കാൻ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ എല്ലാം ഈ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഒരുപാട് സഹായിക്കും.
 • ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എമർജൻസി ആവശ്യത്തിന് കോൺട്രാക്ടർക്കും വീടിന്റെ ഉടമസ്തനും തമ്മിൽ തർക്കം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, പരിഹാര നിർദേശങ്ങൾ എന്നിവ ഡ്രോയിങ് നിർമ്മിച്ച consultancy എഞ്ചിനീയർ ന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്.
 • വീടിൻറെ ആയുസ്സിനും തന്നെ കാല് നിൽക്കേണ്ടതാണ് വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ആയതിനാൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് 100% പ്രൊഫഷണൽ ആയി 100% ഐഎസ്ഐ സ്റ്റാൻഡിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ട്രോയിങ് ഉപകരിക്കും.
 • 1വീട്ടിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ automation അഥവാ ഇന്റർനെറ്റ്‌ ഉപയോഗിച്ചും മറ്റും, Light, fan, Gate, security system’s എന്നിവ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഉപകാരപ്രദം ആയിരിക്കും.

ഒരു പ്രഫഷണൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രോയിങ് താഴെ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

1) Point Lay Out Plan
2) Switching Lay out Plan.
3) Switching Coding Layout Plan.
4) RCC Conduit Layout Plan.
5) Measurement Layout Plan.
6) Coding Layout Plan.( for Load Calculation)
7)Sub circuit Layout Plan. (Light)
8) Sub circuit Layout Plan. (Power)
9)UPS Layout Plan.
10) TV Unit Physical Layout.
11) CCTV Layout Plan
12) CCTV SLD Plan.
13)Estimate.(Material +Labour)
14)BOQ (Deatiled Book of Quantity)
15)Material List.
16)Working Specification.
17) Material Specification.

ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ആണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു വീടിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസൈൻ സെറ്റിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത്.

content courtesy : fb group

part 1 – വീടിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രോയിങ്ങ് മനസിലാക്കാം.