മണ്ണിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകുന്ന വീടുകൾ.

മണ്ണിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകുന്ന വീടുകൾ.കേരളത്തിൽ അടുത്തിടെ വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന കിണർ ഒരു ദിവസം രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ താഴേക്ക് ഇടിഞ്ഞ് താണു പോയി എന്ന് കേൾക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു...