ചോർച്ച ആണോ പ്രശ്നം? വിവിധതരം വാട്ടർ പ്രൂഫ് ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് അറിയാം

കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് ടെക്നോളജികൾ ഏതെല്ലാമാണ്. ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നറിയാം. വീട് നിർമാണ സമയത്ത് തന്നെ വാട്ടർപ്രൂഫിങ് സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്നാൽ വീട് നിർമാണ തൊഴിലാളികളുടെ അശ്രദ്ധ മൂലം ഒന്നു രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ...