സ്റ്റീൽ വാട്ടർ ടാങ്കും പ്രശ്നങ്ങളും.

സ്റ്റീൽ വാട്ടർ ടാങ്കും പ്രശ്നങ്ങളും.ഏതൊരു വീടിനെ സംബന്ധിച്ചും ഒരു വാട്ടർ ടാങ്ക് അവിഭാജ്യമായ ഘടകം തന്നെയാണ്. സാധാരണയായി മിക്ക വീടുകളിലും പ്ലാസ്റ്റിക് വാട്ടർ ടാങ്കുകളാണ് കൂടുതലായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇവയിൽ തന്നെ വീടിന്റെ മുകൾഭാഗത്ത് സജ്ജീകരിച്ച് നൽകുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ളവയും,അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് രീതിയിൽ...