വീടിന് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് നൽകുമ്പോൾ.

മിക്ക വീടുകളിലും വെള്ളം സംഭരിച്ച് വെക്കുന്നതിനായി ടെറസിന് മുകളിൽ ടാങ്കുകൾ നൽകുന്ന രീതിയാണ് കണ്ടു വരുന്നത്. എന്നാൽ ചിലരെങ്കിലും വീടിന്റെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ ടാങ്കുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തു നൽകുന്ന രീതി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കണക്കാക്കുന്നത് രണ്ടുരീതിയിൽ തരം...

സ്റ്റീൽ വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ ആണോ PVC ടാങ്കുകൾ ആണോ കൂടുതൽ നല്ലത്?

വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ പലരും ശ്രദ്ധ നൽകാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ. പലപ്പോഴും വീടിന്റെ മുഴുവൻ പണിയും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള അളവനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാട്ടർ ടാങ്ക് വാങ്ങി ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് മിക്ക വീടുകളിലും ചെയ്യുന്ന കാര്യം. എന്നാൽ...