ജലം പാഴാക്കാതെ പൂന്തോട്ടം ഒരുക്കാനുള്ള ആശയങ്ങൾ

മറ്റ് വീട്ടുജോലികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ വലിയ അളവിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട്.ചെറിയ ആസൂത്രണങ്ങളും , ലളിതമായ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും, ചെയ്യാനായാൽ നിങ്ങൾക്കും പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു പൂന്തോട്ടം ഒരുക്കാം.  ഏറ്റവും കുറവ് ജലം വിനിയോഗിക്കുന്ന പൂന്തോട്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഈ 5...