ചുമരിലെ വിള്ളലുകളും പ്രധാന കാരണങ്ങളും.

ചുമരിലെ വിള്ളലുകളും പ്രധാന കാരണങ്ങളും.വീടിന്റെ ഭിത്തികളിൽ പെയിന്റ് അടർന്ന് ഇളകി നിൽക്കുന്നതും, പായൽ പിടിച്ച രീതിയിൽ കാണുന്നതുമെല്ലാം ചോർച്ചയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചോർച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ ചുമരുകളിൽ കാണുന്നത്. ആദ്യത്തേത് ചുമരുകളിലെ ചെറിയ വിള്ളലുകൾ വഴി വെള്ളം...