വെള്ളത്തിൽ വളർത്താവുന്ന ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകൾ.

വെള്ളത്തിൽ വളർത്താവുന്ന ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകൾ.വീടിനകത്ത് പച്ചപ്പ് നിറയ്ക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരാണ് ഇന്ന് മിക്ക ആളുകളും. അമിതമായ വായു മലിനീകരണവും, പച്ചപ്പും തണലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയും ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകളോടുള്ള പ്രിയം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളായി. പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്ലാറ്റ് ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് വീടിനു ചുറ്റും പച്ചപ്പ് നിറയ്ക്കാനും...