വാഷ് ഏരിയയിൽ പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ഡിസൈനുകൾ.

വാഷ് ഏരിയയിൽ പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ഡിസൈനുകൾ.ഇപ്പോൾ മിക്ക വീടുകളിലും ഡൈനിങ് ഏരിയയോട് ചേർന്ന് ഒരു വാഷ് ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്തു നൽകുന്ന രീതി കണ്ടു വരുന്നുണ്ട് . ഇവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന വാഷ്ബേസിൻ, കൗണ്ടർ ടോപ്പ് എന്നിവയിലെല്ലാം വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. റെഡിമെയ്ഡ്...