വീട് നിർമ്മാണത്തിലും വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി.

വീട് നിർമ്മാണത്തിലും വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി.ടെക്നോളജിയുടെ ദിനംപ്രതിയുള്ള വളർച്ച വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് എല്ലാ മേഖലകളിലും കൊണ്ടു വരുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ടെക്നോളജിയുടെ പുത്തൻ സാധ്യതകളായ വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി,ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി എന്നിവയെല്ലാം വീട് നിർമ്മാണ മേഖലയിലേക്ക് കൂടി കൊണ്ടു വന്നിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയായ ബിൽഡ്...