ട്രഡീഷണൽ വീടുകളും മോഡേൺ വില്ലകളും.

ട്രഡീഷണൽ വീടുകളും മോഡേൺ വില്ലകളും.നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ വീടുകൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം ഫ്ലാറ്റുകൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് ഒരു സത്യമായ കാര്യമാണ്. അതേസമയം ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾക്കും ടൗണുകൾക്കും ഇടയിലായി വിരലിലെണ്ണാവുന്ന എണ്ണം ഫ്ലാറ്റുകൾ സ്ഥാനം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നതും മറ്റൊരു വസ്തുതയാണ്. വീടുകളെ...