വീടിന്റെ ടെറസിന് നൽകാം മേക്ക്ഓവർ.

വീടിന്റെ ടെറസിന് നൽകാം മേക്ക്ഓവർ.മിക്ക വീടുകളിലും യാതൊരു ഉപയോഗവും ഇല്ലാതെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഇടങ്ങളായിരിക്കും ടെറസുകൾ. കുറച്ച് ക്രിയാത്മകമായി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീടിന്റെ ടെറസ് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല ഓപ്പൺ ടെറസ് നൽകിയിട്ടുള്ള വീടുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം ഏറിയതോടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ...