ടെറസ് ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ.

ടെറസ് ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ.സ്ഥല പരിമിതി പ്രശ്നമായിട്ടുള്ള വീടുകളിൽ ടെറസ് ഗാർഡൻ എന്ന ആശയത്തെ കൂട്ടു പിടിക്കുകയാണ് ഇന്ന് മിക്ക മലയാളികളും. പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്ലാറ്റ് ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് പച്ചക്കറികളും പൂക്കളും നട്ടു നനച്ച് വളർത്താനുള്ള സ്ഥലം കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ വീടിന്റെ...