വീട്ടിലേക്കൊരു ടെലിവിഷൻ വാങ്ങാൻ അറിയേണ്ടതെല്ലാം Part -2

PART 1...... ഓൺലൈൻ വിപണിയിലെ no #1 ബ്രാൻഡ് Vu ആണ്, ചില കടകളിൽ ഇവരുടെ പ്രോഡക്ട്സ് കാണാറുണ്ട്, മിതമായ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാവുന്ന നല്ല ബ്രാൻഡ് തന്നെ ആണ് Vu. പഴയ തോംസൺ ടിവി ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ വീണ്ടും ഇറങ്ങിയിട്ട് ഉണ്ട്,സൂപ്പർ...

വീട്ടിലേക്കൊരു ടെലിവിഷൻ വാങ്ങാൻ അറിയേണ്ടതെല്ലാം Part -1

ഒരു ടെലിവിഷൻ വാങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം എത്ര സൈസ് ഉള്ള സ്ക്രീൻ വേണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുക. നിങ്ങള് ടിവി വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം വലിയ ടിവി വെക്കാൻ പാകത്തിന് ആണെങ്കിൽ മാത്രം വലുത് വാങ്ങുക,...