റ്റു വേ സ്വിച്ച് – ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ,

റ്റു വേ സ്വിച്ച് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ മൂന്ന് വിധത്തിൽ റ്റു വേ സ്വിച്ച് വയറിങ് ചെയ്താലും പ്രവത്തനത്തിൽ വലിയ മാറ്റം കാണില്ല. ഒന്നാമത്തേത്, രണ്ട് റ്റുവേ സ്വിച്ചിന്റേയും ഒരു അറ്റത്ത് ഫേസും മറ്റേ അറ്റത്ത് നൂട്ടറും രണ്ട് സ്വിച്ചിന്റെ നടുവിലെ...

മികച്ച സ്വിച്ച് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ 10 കല്പനകൾ

Design & material: വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സ്വിച്ചുകളുടെ നിർമാണരീതി. അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ അതിന്റെ ഈടുനിൽപ്പ് എന്നിവ. നല്ല ഇന്സുലേഷൻ ഉള്ളവയും moisture proof ആയിട്ടുള്ളവയും ആയ സ്വിച്ചസ് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും. പ്രേത്യേകിച്ചു വെള്ളം വീഴാൻ...