സൺഷേഡ് നിർമ്മാണം ചിലവ് ചുരുക്കാൻ.

സൺഷേഡ് നിർമ്മാണം ചിലവ് ചുരുക്കാൻ. മഴക്കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വീടുകളിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം ശക്തമായ മഴയിൽ വീട്ടിനകത്തേക്ക് വെള്ളം അടിച്ചു കയറുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഇത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് സൺഷേഡുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നത്. മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം വീഴുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമല്ല...