വീടിന് സ്റ്റീൽ ഡോറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു മുൻപായി മനസ്സിലാക്കാം അവയുടെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും.

മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ന് വീട് നിർമാണത്തിൽ ഡോറുകളും,ജനാലകളും നൽകുന്നതിന് വ്യത്യസ്ത മെറ്റീരിയലുകൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. പലപ്പോഴും തടിയിൽ തീർത്ത വാതിലുകളും ജനാലകളും കാലാവസ്ഥ മാറ്റം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ , ചിതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ കൊണ്ട് മൈയിൻടൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ...

വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ സ്റ്റീലിൽ നിർമിച്ച ,കട്ടിള ഡോറുകൾ, വിൻഡോകൾ എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.

ഒരു വീടിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഡോറുകൾ. പ്രധാന വാതിൽ മുതൽ വീടിന്റെ ഓരോ മുറികളിലും നൽകുന്ന വാതിലുകൾക്ക് വരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും വാതിലുകൾ, കട്ടിള, ജനാലകൾ എന്നിവ നിർമിക്കുന്നതിന് മരമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് അവയിൽ നിന്നും...